โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ด่วน!!!
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
17-กรกฎาคม-2567  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.ทำการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบตามรางสอนที่โรงเรียนกำหนด 2.ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรให้เข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมายโครงสร้างและเนื้อหาวิชา 3.จัดทำแนวการสอนโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ คะแนนรายจุดประสงค์ ปพ.5 และส่งงานให้ตรงตามเวลาตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน กำหนดไว้ 4.จัดทำ จัดหา กำหนดสื่อการเรียนการสอน วางแผนการประเมินผล จัดทำข้อสอบรายวิชาที่สอน วางแผนการวิจัยเพื่อศึกษาและแก้ปัญญาอย่างถูกต้อง 5.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา อัตราส่วนคะแนน ตลอดจนจุดประสงค์ที่จะสอบระหว่างภาค/ปลายภาค/ปลายปี ให้นักเรียนรับรู้ก่อนเริ่มสอน จัดสอบแก้ตัว /ซ่อมเสริมให้นักเรียนตามระเบียบและกำหนดเวลาของโรงเรียน 6.วัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาและเป็นไปตามเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยงานประเมินผลการเรียน 7.ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า และรักการอ่านจนเป็นนิสัย 8.ตรวจสมุดแบบฝึกหัด และงานที่มอบหมายให้นักเรียนไปปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มให้ถูกต้องครบถ้วน 9.สำรวจรายชื่อ เวลาของนักเรียนทุกครั้งก่อนสอนและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนในชั่วโมงนั้นๆ 10.สอนแทนและสอนเสริมตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าวิชาการมอบหมายด้วยความเต็มใจ 11.เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม / โครงงานของโรงเรียน 12.สอนระดับประถมและมัธยม 13.ติวสอบต่างๆ เช่น O-NET ,PAT 14.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสี่-ศูนย์เจ็ด-สองหนึ่งเวหนึ่งหนึ่ง:ศูนย์เก้า:สองเจ็ดไอพีหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสองหกจุดหนึ่งเจ็ดหกจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18864
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• - ปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครู
 
• - สามารถดูแลเด็กเป็นครูประจำชั้นได้
 
• - ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสอนออนไลน์ได้
 
•  - สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
• - มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี
 
• - ซื่อสัตย์ อดทน
 
• - สามารถสอนด้วยระบบออนไลน์ได้
 
• -ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
090-2543080
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.0618720507 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน