โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูคณิตศาสตร์
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
11-พฤศจิกายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-หนึ่งสอง-ศูนย์ห้าเวหนึ่งแปด:ศูนย์แปด:สี่ศูนย์ไอพีห้าสี่จุดหนึ่งหกห้าจุดห้าเจ็ดจุดหนึ่งหกหนึ่งสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18864
รายละเอียดงาน :
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.ทำการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบตามรางสอนที่โรงเรียนกำหนด 2.ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรให้เข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมายโครงสร้างและเนื้อหาวิชา 3.จัดทำแนวการสอนโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ คะแนนรายจุดประสงค์ ปพ.5 และส่งงานให้ตรงตามเวลาตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน กำหนดไว้ 4.จัดทำ จัดหา กำหนดสื่อการเรียนการสอน วางแผนการประเมินผล จัดทำข้อสอบรายวิชาที่สอน วางแผนการวิจัยเพื่อศึกษาและแก้ปัญญาอย่างถูกต้อง 5.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา อัตราส่วนคะแนน ตลอดจนจุดประสงค์ที่จะสอบระหว่างภาค/ปลายภาค/ปลายปี ให้นักเรียนรับรู้ก่อนเริ่มสอน จัดสอบแก้ตัว /ซ่อมเสริมให้นักเรียนตามระเบียบและกำหนดเวลาของโรงเรียน 6.วัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาและเป็นไปตามเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยงานประเมินผลการเรียน 7.ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า และรักการอ่านจนเป็นนิสัย 8.ตรวจสมุดแบบฝึกหัด และงานที่มอบหมายให้นักเรียนไปปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มให้ถูกต้องครบถ้วน 9.สำรวจรายชื่อ เวลาของนักเรียนทุกครั้งก่อนสอนและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนในชั่วโมงนั้นๆ 10.สอนแทนและสอนเสริมตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าวิชาการมอบหมายด้วยความเต็มใจ 11.เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม / โครงงานของโรงเรียน 12.สอนระดับประถมและมัธยม 13.ติวสอบต่างๆ เช่น O-NET ,PAT 14.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• - ปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครู
 
• - สามารถดูแลเด็กเป็นครูประจำชั้นได้
 
• - ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสอนออนไลน์ได้
 
•  - สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
• - มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี
 
• - ซื่อสัตย์ อดทน
 
• - สามารถสอนด้วยระบบออนไลน์ได้
 
• -ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
061-872-0507
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.097-323-4489 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน