โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูสอนภาษาไทย (มัธยมศึกษา )
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
15-กุมภาพันธ์-2567  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสี่-ศูนย์เจ็ด-สองหนึ่งเวหนึ่งสอง:หนึ่งแปด:สามสองไอพีหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสองหกจุดหนึ่งเจ็ดหกจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 19301
รายละเอียดงาน :
1. ทำการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบตามรางสอนที่โรงเรียนกำหนด 2.ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรให้เข้าใจอย่างชัดเจน เก่ี่ยวกับหลักการร จุดมุ่งหมายโครงสร้างและเนื้อหาวิชา 3.จัดทำแนาวการสอนโครงการสนอ แผนการจัดการเรียนรูู้ คะแนนรายจุดประสงค์ ปพ.5 และสงงานให้ตรงตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ /หัวหน้งงานกำหนดไว้ 4.จัดทำ จัดหา กำหนดสื่อการเรียนการสอน วางแผวนการประเมินผล จัดทำข้อสอบรายวิชาที่สอน วางแผนการวิจัย เพื่อศึกษาและแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง 5.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา อัตราส่วนคะแนน ตลอดจนจุดประสงค์ที่จะสอบ ระหวางภาค/ ปลายภาค/ปลายปี ให้นักเรียนรับรู้ก่อนเร่ิมสอน จัดสอบแก้ตัว/ ซ่อมเสริมให้นักเรียนตามระเบียบและกำหนดเวลาของโรงเรียน 6.วัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาและเป็นไปตามเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วย งานประเมินผลการเรียน 7.ส่เสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและรักาาารอ่านาจนเป็นนิสัย 8.ตรวจสมุดแบบฝึกหัด และงานที่มอบหมายให้นักเรียนไปปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มให้ถูกต้องครบถ้วน 9.สำรวจรายชื่อ เวลาของนักเรียนทุกครั้งก่อนสอนและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนในชั่วโมงนั้นๆ 10.สอนแทนและสอนเสร้ิมตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าวิชาการมอบหมายด้วยความเต็มใจ 11.เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม/โครงงานของโรงเรียน 12.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•  -ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 
•  - จบปริญญาตรี เอก ภาษาไทย หรือ การสอนภาษาไไทย หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
•  -มีความรู้ความสามารถในการอ่านเขียนพูดฟังภาษาอังกฤษได้ (ระดับ A2 ขึ้นไป)
 
•  - สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
 
•  - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
•  -มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ
 
• - ซื่อสัตย์ อดทน
 
•  - รักเด็ก
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• ติดต่อฝ่ายบุคคล 090-2543080 081-8708677 หรือ อีเมลล์ rundon.du@thaichristian.ac.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
รันดร ดวงแสง
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.0618720507 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน