โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
21-มีนาคม-2567  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสี่-ศูนย์เจ็ด-สองหนึ่งเวหนึ่งหนึ่ง:สี่เจ็ด:ห้าสองไอพีหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสองหกจุดหนึ่งเจ็ดหกจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17989
รายละเอียดงาน :
บทบาทหน้าที่ 1.เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 2.ประสานงานวางแผน ดำเนินการจัดทำ ปพ.ต่างๆ 3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ 1.จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียน-วัดผล 2.กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 3.ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 4.พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 5.ประสานงานจัดทำจัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยการ วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 7.จัดทำตารางสอบระหว่างภาคปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว 8.สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มี่เวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาและประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ 9.ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 10.ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของ กลุ่ม 11.จัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลการเรียน 12.รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนและบันทึกผลในแบบรายการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล(ปพ.6) 13.ดำเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว 14.ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ 15.จัดทำข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา 16.ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน กาีคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การประเมินกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ของนักเรียน 17.จัดทำหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 18.จัดทำและตรวจสอบค่า GPA และ PRของนักเรีน 19.จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 20.ออกเลขประจำตัวนักเรียนที่เข้าใหม่ 21.จัดทำและรวบรวมข้อมุลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรมStudent 22.ตรวจสอบคุณวฺุฒิการศึกษา 23.จัดทพสถิติจำนวนนักเรียนและการจำหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 24.จัดทำทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน สำหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 25.จัดทำทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย 26.จัดทำแบบฟอร์มและใบคำร้องในการดำเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•  - จบปริญญาตรีสาขาวัดผลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
•  -เพศหญิงหรือชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 
•  - ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
 
•  -ใช้โปรแกรมออฟฟิศในคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 
•  - สื่อสารภาษาอังกฤษเข้าใจถ่ายทอดได้
 
•  -มีประสบการณ์งานวิชาการทะเบียนวัดผลในโรงเรียนมาบ้าง
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• ฝ่ายบุคคล(เบอร์โทร.และ ID LINE ) 090-254-3080 E-mail: rundon.du@thaichristian.ac.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ฝ่ายบุคคล
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.0618720507 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน