โรงเรียนอำนวยศิลป์ ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่วัดผล
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
29-มีนาคม-2567  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
- บันทึกข้อมูลรายวิชาของโรงเรียน (ออกรหัสวิชาสำหรับรายวิชาใหม่ ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา) - บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนการเรียนของนักเรียน (รายวิชา ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน) - บันทึกตารางการเรียนขึ้นระบบ iSAMs - จัดทำ Input Template ในการรายผลการเรียน - จัดทำ Lookup Table ในการแสดงรายวิชาบน Report Card - บันทึกข้อมูลรายวิชา และผลการเรียน (GPA) บนระบบทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน (Regis) - บันทึก และจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแบบรายงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) - บันทึกข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับระดับชาติ (O-NET) ตาม- - แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน - บริหารฐานข้อมูลบนระบบ Flipgate (นักเรียน สโมสรว่ายน้ำฯ) - จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) / Transcript - จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) - พิมพ์ประกาศนียบัตร (ปพ.2) สำหรับผู้จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน - จัดทำรายงานการออกประกาศนียบัตร - จัดทำประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา - พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้รับทุนการศึกษา - ประสานงานกับฝ่ายวิชาการระดับ และกลุ่มงานรับสมัครนักเรียนในการจัดสอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สมัครมาใหม่ - สนับสนุนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) - ดำเนินการทดสอบ TEDET - บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบการลง ทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (IMSO) - จัดทำ Report Template เพื่อให้ครูผู้สอน และครูประจำตรวจสอบการแสดงรายวิชาใน Report Card - ตรวจสอบข้อมูลการแสดงรายงานวิชา และการคำนวณผลการเรียนใน Report Card - จัดทำข้อมูลผลการเรียนในการพิจารณาทุนการศึกษา (เรียนดี) - ประสานงาน และสนับสนุน ครูในการจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน - จัดทำ และจัดส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ. 5)ให้แก่ครูผู้สอน - สนับสนุนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์การจบการศึกษา - จัดทำเอกสารบันทึกการอ่าน เขึยน คิดวิเคราะห์ให้ครูใช้ในการบันทึกผลการประเมิน - จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเทียบโอนผลกาเรียน - ให้ข้อมูลของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการวัดประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตรแก่ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสี่-ศูนย์สี่-หนึ่งสี่เวศูนย์หก:สองแปด:สี่เจ็ดไอพีสี่สี่จุดสองหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสี่เก้าจุดสองศูนย์ห้า ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 27144
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการวัดและประเมินผล, วิจัย, สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
• มีประสบการณ์ด้านงานวัดและประเมินผลอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ SPSS, MS Office ได้ดี
 
• มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี
 
• มีความรู้เกี่ยวกับสถิติ การวัดและประเมินผลการศึกษา
 
• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 
• มีทักษะในการวางแผนการทำงาน
 
• มีทักษะในการสื่อสาร
 
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 304/1 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา  
แขวง/ตำบล :
ทุ่งพญาไท
เขต/อำเภอ :
ราชเทวี
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10400
E-mail :
โทร :
023545267 ต่อ 102
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
@hramnuaysilpa 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน