โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้น(เอกประถมศึกษา)
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
07-พฤษภาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์หนึ่ง-หนึ่งหกเวหนึ่งเจ็ด:ศูนย์หนึ่ง:หนึ่งศูนย์ไอพีห้าสี่จุดหนึ่งหกสองจุดหนึ่งหนึ่งสี่จุดหนึ่งศูนย์ห้าสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18516
รายละเอียดงาน :
1.ทำการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนดอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 2.ออกแบบและจัดการการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาสติปัญญา หมั่นพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ ทำวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ รู้จักการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลงานที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 3.ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรให้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมายโครงสร้างและเนื้อหาวิชา 4.จัดทำแนวการสอนโครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ และศึกษาเนื้อหาวิชาที่สอน บันทึกคะแนนรายจุดประสงค์ ปพ.5 และส่งงานให้ตรงเวลาตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างานกำหนดไว้ 5.จัดหาสื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน วางแผนการประเมินผล จัดทำและตรวจสอบข้อสอบรายวิชาให้ตามระเบียบการวัดและประเมินผล วางแผนการวิจัยเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง 6.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา อัตราส่วนคะแนนตลอดจุดประสงค์ที่จะสอบระหว่างภาค/ปลาย/ปลายปี ให้นักเรียนรู้ก่อนเริ่มสอน จัดสอบแก้ต้ว/ซ่อมเสริมให้นักเรียนตามระเบียบและกำหนดเวลาของโรงเรียน ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 7.กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนรู็ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยยึดตามเกณฑ์ของรเบียบว่าด้วยงานประเมินผลการเรียน 8.ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและรักาการอ่านจนเป็นนิสัย มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยาภาพของผู้เรียน 9.ตรวจสมุดแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายให้นักเรียนปฎิบัติเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มให้ถูกต้องครบถ้วน 10.สำรวจเวลาเรียนของนักเรียนและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน 11.สอนแทนและสอนเสริมตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/โครงงานของโรงเรียน 12.เป็นครูที่ปรึกษษกิจกรร่ม / โครงงานของโรงเรียน 13.เป็นครูประจำชั้นดูแลเอาใจใส่ให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์ คำปรึกษาที่ดี และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเชิงบวก แต่นักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคคน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ตลอดจนดูแลห้องเรียนและห้องปฏิบัิติการ ที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบให้ดี มีความปลอดภัย ส่งเสริมบรรยาการศในการเรียนรู้ 14.ประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 15.ปฏิบัติหน้าที่ ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 45 ปี
 
•  - เงินเดือนตามวุฒิ +ประสบการณ์
 
•  - ซื่อสัตย์ อดทน
 
• - สำเร็จการศึกษาด้าน ประถมศึกษา หรือ มีวุฒิรับรองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทใดก็ได้
 
• - มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี
 
• - มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ
 
• -ถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯ ต้องมีผลคะแนนการวัดระดับภาษาอังกฤษระดับ A2 ขึ้นไป
 
• -ควรมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ A2 ขึ้นไป
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณธัญลักษณ์
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.097-323-4489 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน