โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้น(เอกประถมศึกษา)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
10-พฤษภาคม-2567  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสี่-ศูนย์เจ็ด-สองหนึ่งเวหนึ่งศูนย์:สี่เจ็ด:สามแปดไอพีหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสองหกจุดหนึ่งเจ็ดหกจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18516
รายละเอียดงาน :
1.ทำการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนดอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 2.ออกแบบและจัดการการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาสติปัญญา หมั่นพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ ทำวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ รู้จักการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลงานที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 3.ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรให้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมายโครงสร้างและเนื้อหาวิชา 4.จัดทำแนวการสอนโครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ และศึกษาเนื้อหาวิชาที่สอน บันทึกคะแนนรายจุดประสงค์ ปพ.5 และส่งงานให้ตรงเวลาตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างานกำหนดไว้ 5.จัดหาสื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน วางแผนการประเมินผล จัดทำและตรวจสอบข้อสอบรายวิชาให้ตามระเบียบการวัดและประเมินผล วางแผนการวิจัยเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง 6.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา อัตราส่วนคะแนนตลอดจุดประสงค์ที่จะสอบระหว่างภาค/ปลาย/ปลายปี ให้นักเรียนรู้ก่อนเริ่มสอน จัดสอบแก้ต้ว/ซ่อมเสริมให้นักเรียนตามระเบียบและกำหนดเวลาของโรงเรียน ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 7.กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนรู็ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยยึดตามเกณฑ์ของรเบียบว่าด้วยงานประเมินผลการเรียน 8.ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและรักาการอ่านจนเป็นนิสัย มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยาภาพของผู้เรียน 9.ตรวจสมุดแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายให้นักเรียนปฎิบัติเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มให้ถูกต้องครบถ้วน 10.สำรวจเวลาเรียนของนักเรียนและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน 11.สอนแทนและสอนเสริมตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/โครงงานของโรงเรียน 12.เป็นครูที่ปรึกษษกิจกรร่ม / โครงงานของโรงเรียน 13.เป็นครูประจำชั้นดูแลเอาใจใส่ให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์ คำปรึกษาที่ดี และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเชิงบวก แต่นักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคคน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ตลอดจนดูแลห้องเรียนและห้องปฏิบัิติการ ที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบให้ดี มีความปลอดภัย ส่งเสริมบรรยาการศในการเรียนรู้ 14.ประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 15.ปฏิบัติหน้าที่ ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 45 ปี
 
•  - เงินเดือนตามวุฒิ +ประสบการณ์
 
•  - ซื่อสัตย์ อดทน
 
• - สำเร็จการศึกษาด้าน ประถมศึกษา หรือ มีวุฒิรับรองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทใดก็ได้
 
• - มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี
 
• - มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ
 
• -ถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯ ต้องมีผลคะแนนการวัดระดับภาษาอังกฤษระดับ A2 ขึ้นไป
 
• -ควรมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ A2 ขึ้นไป
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณรันดร ดวงแสง
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.0618720507 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน