ตำแหน่ง :
Primary / Elementary Teacher(ครูต่างชาติ)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
11-ตุลาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-หนึ่งศูนย์-สองสี่เวศูนย์เก้า:ห้าหนึ่ง:สามสี่ไอพีสามจุดแปดศูนย์จุดสามจุดหนึ่งเก้าสองสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20827
รายละเอียดงาน :
1. Prepare Lesson Plan according to Primary/Elementary Curriculum จัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรปฐมศึกษา 2. Integrative Teaching and academic performance according to Primary/Elementary Curriculum สอนแบบบูรณาการและวิชาการตามหลักสูตรปฐมศึกษา 3. Produce Teaching Materials and Learning Media ผลิตสื่อการเรียนการสอน 4. Observe and analyst each student specifically สังเกตและวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 5. Oversee students in class for their safety ดูแลนักเรียนภายในห้องเรียน ให้มีความปลอดภัย 6. Caring and Training Students to have good moral integrity and follow the school regulations ดูแลอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 7. Coordinate and cooperate with activities leaders or each classroom or in any activities during the days that has school activities ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหัวหน้ากิจกรรมของช่วงชั้นในส่วนของกิจกรรมวัน สำคัญหรือกิจกรรมโรงเรียน 8. Inspect students and report student’s statistic to the registrar daily when teaching or have activities สำรวจนักเรียน รายงานสถิติจำนวนนักเรียนให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนทุกวันทีมีการเรียนการสอนหรือกิจกรรม 9. Counsel Guidance and assist the students on learning and doing good deeds in their living ให้คำปรึกษา แนะแนว และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการเรียน และการดำเนินชีวิตที่ดี 10. Prepare the students documents correctly and completely and deliver it to all departments punctually จัดทำเอกสารของนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน และนำส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตรงเวลาทุกครั้ง 11. Inform Parents if there were any issues of the students or progress of learning and result แจ้งผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียนหรือความก้าวหน้าเรื่องผลการเรียน 12. Organize room and prepare learning environment for academic purpose consistently จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 13. Love and Care the students in the class equally and fairly ปกครองนักเรียนในชั้นด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างทั่วถึงทุกคนและเท่าเทียมกัน 14. Look after classrooms and assets in good conditions for teaching purpose at all times ดูแลรักษาทรัพย์สินของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอดเวลา 15. Follow up all documents that the school send to Parents and gather feedback or response to the departments responsible ติดตามเอกสารต่างๆที่โรงเรียนติดต่อไปยังผู้ปกครองของนักเรียนและรวบรวมส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 16. Work in other duties and tasks necessary assigned from the school such as receive-send students at the school gate or looking after the students after class ปฎิบัติหน้าที่ ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน เช่น งานเวรประตููโรงเรียน หรือ งานดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• Female, Native American or non-native age 22 years old and above สัญชาติอเมริกัน หรือสัญชาติอื่น เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
• Graduate Bachelor Degree in Education (Primary/Elementary Education) or in related to Child Development Psychology การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมศึกษา /หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
 
• Active Personality มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว
 
• Love Children, Calm, Kindness and Clean รักเด็ก ใจเย็น มีความเมตตา รักความสะอาด
 
• Have the teacher Spirit มีจิตวิญญาณความเป็นครู
 
• Enthusiasm, Patient, Discipline, Punctual ขยันอดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
 
• Able to organize activities integrated to the lesson teaching in the class for Primary/Elementary มีความสามารถในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนักเรียนระดับประถมศึกษา
 
• Able to work in Thailand สามารถทำงานในประเทศไทยได้
 
• Certified Teacher with License มีใบประกอบวิชาชีพครู
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
Patamaporn
ที่อยู่ :
เลขที่ 12/11 ซอย เล้าเป็ด ถนน พุทธมณฑลสาย 6  
แขวง/ตำบล :
บางระทึก
เขต/อำเภอ :
สามพราน
จังหวัด :
นครปฐม
ไปรษณีย์ :
0
E-mail :
โทร :
0816588053
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Line ID :
0816588053 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน