โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
26-มิถุนายน-2565  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาโท  
รายละเอียดงาน :
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์และนโยบายของโรงเรียนฯ ซึ่งมีขอบข่ายความรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 1) งานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 2) งานการเรียนการสอน รับผิดชอบงานต่างๆ เช่น การจัดทำโครงการสอน แผนการสอน จัดทำสื่อ ใบงาน, จัดตารางสอน, งานบันทึกการสอน เป็นต้น 3) งานวัดและประเมินผลของนักเรียน 4) งานนิเทศการสอนให้แก่ครู และการควบคุมดูแล การทำงานของครู 5) งานวิจัย พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู 6) งานผลิตเอกสาร และสื่อการสอน 7) งานห้องสมุด หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ 8) งานกิจกรรมและโครงการประจำปีต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 9) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์เจ็ด-ศูนย์เจ็ดเวหนึ่งสี่:หนึ่งห้า:สี่เก้าไอพีหนึ่งแปดจุดสองศูนย์เจ็ดจุดหนึ่งสามสามจุดสองเจ็ด ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 19979
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย/หญิง
 
• อายุ40 - 55 ปี
 
• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท ด้านการศึกษา
 
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
 
• มีประสบการณ์เป็นครูผู้สอน ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ/หรือเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
• มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และมีความรอบรู้ทั่วไป
 
• มีความรู้และเป็นผู้นำด้านวิชาการ
 
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel, โปรแกรมสอนออนไลน์ ได้
 
• มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ทุ่มเท เสียสละ
 
• มีอัธยาศัยดี และมีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม
 
• มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา, แผนพัฒนาคุณภาพ, แผนปฏิบัติการ, SAR หากมีคุณสมบัติข้อ 5.8-5.10 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป
 
• ใช้โปรแกรม PowerPoint, Access, SPSS ได้
 
• มีความรู้ความสามารถด้านการประเมินโครงการและวิจัย
 
• นำเสนอแฟ้มสะสมผลงานเพื่อพิจารณาผลงานและประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งประวัติและผลงานมาที่ premsch89@gmail.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ฝ่ายบุคลากร
ที่อยู่ :
เลขที่ 89 ซอย วัดพระเงิน ถนน กาญจนาภิเษก  
แขวง/ตำบล :
บางม่วง
เขต/อำเภอ :
บางใหญ่
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11140
E-mail :
โทร :
029214004-5, 086-3163443
แฟกซ์ :
029214004-8
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Google Map :
 
Line ID :
hrprem 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน