โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ /หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
10-มิถุนายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
บทบาทและหน้าที่ 1.เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 2.เป็นประธานฝ่ายบริหารวิชาการ 3.เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ในการบริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการ 4.วางแผนงานด้านวิชาการ ในด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน การทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ 1.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ การจัดตารางเรียนตารางสอน การจัดครูเข้าสอนในชั้นต่างๆให้ตรงตามแผนการเรียนและเป้าหมายของหลักสูตร 2.วางแผนดำเนินการจัดการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 3.การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการวัดและประเมินผล 4.การวัดผล ประเมินผล และการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 5.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการสถานศึกษา 7.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาและการแนะแนวการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการศึกษารวมทั้งการจัดระเบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 8.การส่งเสริมชุมชนในการมีความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมทั้งการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 9.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค๋กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 10.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งกองทุนเพื่อการศึกษา 11.การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 12.วางแผนการรับนักเรียน การจัดทำทะเบียนสำมะโนผู้เรียน 13.การจัดทัศนศึกษาของครูและนักเรียน 14.การประเมินผลและรายงานผลการการปฏิบัติงาน 15.การนำเสนอพิจารณาความดีความชอบของครูในสายงานฝ่ายบริหารวิชาการ 16.การวางแผนการจัดสรรงบประมาณพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ 17.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรียนได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์หก-สองสี่เวศูนย์เจ็ด:สามเก้า:สี่เก้าไอพีสามจุดสองหนึ่งห้าจุดเจ็ดเก้าจุดหนึ่งหนึ่งหก ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17987
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 50 ปี
 
• มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
 
• มีภาวะผู้นำ
 
• รักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
• ขยัน อดทน รับผิดชอบ
 
• ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
 
• มีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน สังคม
 
• มีประสบการณ์ทางการบริหารงาน
 
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน (TOEIC 550 ขึ้นไป๗
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ฝ่ายบุคคล โทร. 097-3234489 tanyalak.sr@thaichristian.ac.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณสุปริม / คุณลูกพีช
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.097-323-4489 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน